Právě se nacházíte: POŽÁRNÍ OCHRANA / Bezpečnostní značení

Povinnosti k používání a umísťování požárních tabulek jsou stanoveny v právních předpisech.

Například

 ▪  zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 ▪  vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
    požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 ▪  vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 ▪  nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
    při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 ▪  nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek
    a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů

Poskytneme

Tabulky požární
Informativní požární tabulky slouží k označení věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a směru k jejich umístění.

Tabulky informační
Tlakové lahve a technické plyny, parkování a doprava, vstupy do budovy, objektu, areálu, označení skladů a technických prostor, označení zboží, materiálu, výrobků, označení míst a nádob na odpad, označení obalů chemických látek, označení potrubí, označení místností, nápisy v hotelu a restauraci, první pomoc, ostatní informace a nápisy.

Tabulky bezpečí
Informativní tabulky bezpečí slouží k označení únikových cest, únikových a nouzových východů, místa či zařízení první pomoci nebo bezpečnostních zařízení, zejména hlavních uzávěrů a ovladačů a směru k jejich umístění.

Tabulky příkazové
Příkazové bezpečnostní tabulky slouží ke stanovení jistého příkazu nebo zdůraznění povinnosti k zajištění bezpečnosti, a to před nebo během vykonávání dané činnosti či úkolu nebo nařizují způsob chování v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.

Tabulky výstražné
Výstražné bezpečnostní tabulky slouží k upozornění na možná rizika, nebezpečí nebo výstrahu v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.

Tabulky zákazové
Zákazové bezpečnostní tabulky slouží ke stanovení jistého zákazu či omezení nevhodných nebo nebezpečných činností v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.