Právě se nacházíte: KOMÍN / Upozornění na revize, pasporty, kontroly a čištění komínů

KOMÍN: UPOZORNĚNÍ NA KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Na povinnost kontrol a čištění komínů dle NV 91/2010 Sb.

KOMÍN: NV 91/2010 Sb. - § 1, odst. 1)

Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

KOMÍN: NV 91/2010 Sb. - § 1, odst. 2)

Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených výše uvedeným nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich kontrole a čištění shledány závady.

KOMÍN: NV 91/2010 Sb. - Příloha č. 1

LHŮTY KONTROL A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Komíny se spotřebiči na tuhá paliva
Kontrola a čištění spalinové cesty do 50 kW 1 x za rok
vč. výběru pevných a znečisťujících částí
Čištění spalinové cesty 50 kW 2 x za rok

Komíny se spotřebiči na plynná paliva
Kontrola a čištění spalinové cesty do 50 kW 1 x za rok
vč. výběru pevných a znečisťujících částí a kondenzátů

KOMÍN: NV 91/2010 Sb. - § 4, odst. 3)

U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem "Mimo provoz" nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.

KOMÍN: NV 91/2010 Sb. - § 2, odst. 1)

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Na provedené kontroly a čištění vystaví odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.

Zákon č. 133/85 Sb. o Požární ochraně - § 78 odst. 1, písm. d) stanoví možnost uložit pokutu až 10.000,- Kč za porušení bezpečného provozu komínů.

Co je to komín?
Komín je v největší míře využíván k odvádění spalin z objektů. Napojují se tedy na něj kamna, pece, krby nebo kotle, u kterých funguje jako jednoduché vzduchové čerpadlo, zajišťující odvod spalin z topeniště. Horké spaliny v komíně mají nižší hustotu než vzduch okolo, stoupají proto komínem vzhůru a na jejich místo je nasáván čerstvý vzduch. Tlaku, který žene vzduch komínem, se říká tah komína. Tah komína je závislý na jeho výšce a poměru vnitřního průměru k objemu spalin. Proto jsou v průmyslových provozech stavěny vysoké komíny.

Výška komínové hlavy (nadstřešní část komína) je definována státní normou. Platí, že komín do dvou metrů od hřebene střechy musí přesahovat tečnu vedenou hřebenem střechy o 650 mm.

Při připojování spotřebičů s vyšší teplotou spalin je důležité dilatačně oddělit kovový kouřovod od keramického hrdla sopouchu tak, aby spoj těsnil, avšak aby zároveň eliminoval rozdílné rozměrové změny obou materiálů při změnách teploty, toho lze docílit napojovacími adaptéry.

Komín může také sloužit jako součást ventilace budovy. Tah je vyvozován vzduchem ohřátým uvnitř budovy.

V případě, že je nemožné stavět vysoký komín nebo má komín odvádět studené plyny, jsou montována zařízení pro umělý tah. Příkladem může být dyšna parních lokomotiv nebo ventilátor.