Právě se nacházíte: KOMINICTVÍ / Revize

Zamezte možným potížím hned na začátku stavby

Stavíte-li nový dům nebo provádíte rekonstrukci stávajícího RD, doporučujeme provést revizi komínu hned po dokončení hrubé stavby, než budou provedeny veškeré dokončovací práce. Pokud se při této revizi odhalí závady nebo nedodržení technologických postupů montáže komínových systémů, je možné tyto problémy ještě jednoduše odstranit. Po dokončení hrubé stavby je velice obtížné nedostatky zjistit a opravit. Takové zanedbání by v budoucnu mohlo způsobit značné škody na objektu.

Vystavujeme i předběžné posouzení na celé komínové trasy jako podklad pro stavební povolení. Výchozí revizní zprávy při vyhotovení nové spalinové cesty nebo při připojování (výměně) spotřebiče. S účiností od 1.1.2011 platí Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a nahradí již zmíněnou stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. Revizní zpráva je vystavena dle normativního vzoru uvedeného v ČSN 734201/2010. Součástí je i technická zpráva, která popisuje podrobnější informace ke spalinové cestě. Dva výtisky revizní zprávy dostává objednatel, jeden výtisk zůstává v archivu revizního technika.

Kdy provést revizi

Vhodná je konzultace před započetím stavby nebo rekonstrukcí objektu

 ▪  před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 ▪  při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 ▪  před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 ▪  po komínovém požáru
 ▪  při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Základem správně fungujícího topného systému je správná volba všech komponent: vhodný spotřebič paliv, kouřovod a komínový systém. Chyby při návrhu jednotlivých komponent mohou vést k provozním poruchám spotřebičů (nedokonalé spalování, špatný tah, zanesení spotřebiče i komína sazemi, což může mít za následek vyhoření komínového průduchu). Mimo hmotné škody je zde riziko ohrožení obyvatel domu spalinami, unikajícími ze spotřebiče nebo z kouřové cesty.

Při návrhu spalinové cesty je třeba brát v úvahu

 ▪  jmenovitý tepelný výkon spotřebiče
 ▪  typ spotřebiče (s atmosférickým nebo přetlakovým hořákem, v provedení A, B, C)
 ▪  výšku komína

Pasporty komínů

Pasportizace (zmapování komínů) je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. Platí to i pro komíny, které se nepoužívají a slouží jako pojistné komíny nebo jako víceúčelové šachty. V pasportu je uvedeno: označení průduchu, typ spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, déle napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu.

Součástí je grafická a textová část pasportizace komínů, která obsahuje posouzení z hlediska připojeného uživatele, patra, čísla bytu, místnosti, spotřebiče, odvodu spalin a základního zhodnocení. Pasportizace se poprvé provede při kolaudaci komína a potom pravidelně při každé revizi komína nebo před připojením nového spotřebiče.

Pasport se uloží u správce nebo majitele objektu a kopii si nechá zpracovatel zprávy. Pasporty se kontrolují a aktualizují při každé revizi komína.

Včasnou kontrolou se dá předejít možným problémům

Aby komín plnil správně svou funkci, je třeba provádět jeho pravidelné kontroly a čištění spalinových cest.

Provádíme pravidelné kontroly a čištění spalinových cest – termíny provádění revizí si sleduje naše firma bez nutnosti hlídání termínů objednatelem.


Objednávky na +420 777 141 621 nebo servis@skala-servis.cz